top of page
The White Village

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene & bijzondere voorwaarden van Deluxe Travel 

Naast de voorwaarden van de geschillencommissie reizen zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing. Ze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook

niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de algemene voorwaarden.

De boeking wordt gemaakt onder het ANVR (5471) en SGR (3642) van United Travel welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59901152.

Artikel 1: Prijzen

1. De overeengekomen prijs in een pakketreis-overeenkomst is, behoudens kennelijke materiële vergissing, vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, behalve deze die,

ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger in contanten kunnen betaald worden.
 

2. In de overeengekomen prijs zijn de BTW en taksen inbegrepen, tenzij anders vermeld. Zo zijn o.a. lokale taksen, resortfees en toeristenbelasting niet inbegrepen en steeds ter

plaatse te betalen.
 

3. De diensten die gereserveerd werden door de klant, zoals kunnen zijn: transport, huurwagen, verblijven, excursies, staand duidelijk vermeld als inbegrepen op de bestelbon. Alle

niet vermeldde diensten zijn dan ook niet inbegrepen.
 

4. Ook bij groepsreizen staat er duidelijk vermeld wat inbegrepen is. Een voorbeeld van niet vermelde kosten, die dan ook niet in de totaalprijs zitten kunnen zijn: kosten voor de

reispas, het visum, verzekeringen, persoonlijke uitgaven, fooien, optionele excursies, enz.
 

5. Prijzen die mondeling of telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 

6. De prijzen in onze offertes zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid in de doorgegeven prijscategorie, of aan de doorgegeven prijs. Doordat de segmenten van de reis (vliegtuigtickets,

verblijven, huurwagen, enz.) onderhevig zijn aan voortdurende prijsschommelingen kunnen wij de offerteprijs nooit garanderen, tenzij anders vermeld. Dit staat dan ook op al onze

offertes duidelijk vermeld. Bij inboeking van een offerte moet de organisator eerst alle segmenten verifiëren of er aan de doorgegeven prijs een reservatie kan gemaakt worden.
 

7. Aan dossiers op aanvraag, ook al is het resultaat van de aanvraag negatief zijn altijd € 15 dossierkosten verbonden.
 

8. Voor dossiers die afwijken van het standaardprogramma wordt een toeslag gerekend van €25 per dossier. De overeengekomen prijzen mogen door DELUXE TRAVEL aangepast worden

als:

a. De wisselkoersen voor het verblijf en de lokale diensten die op datum van boeking gehanteerd werden, een groot verschil vertonen. Het betreft hier een wisselkoersverandering van

de lokale munt waarin Deluxe Travel de leveranciers betaalde, ten aanzien van de euro.

b. taksen en heffingen, met inbegrip van de luchthaventaksen, in vergelijking met de toestand op datum van de te koop aanbieding veranderden.

c. de vervoerprijs met inbegrip van de energieprijzen die een element uitmaken van deze vervoerprijs op basis van de datum van de te koop aanbieding wijzigden.
 

9. Zo de verhoging 8 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger een pakketreis-overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling

van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

10. Voor alle dossiers wordt een dossierkost gerekend van 15 euro voor Belgische leveranciers en eigen reizen, van 25 euro voor buitenlandse leveranciers.
 

Artikel 2: Formaliteiten

1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de doorverkoper worden medegedeeld.

Deze informatie kan na boeking nog wijzigen, DELUXE TRAVEL zal de klant hiervan op de hoogte stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om deze formaliteiten in orde te

brengen en ook de hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de klant. Indien er een wijziging is van de formaliteiten minder dan 7 dagen voor afreis kan DELUXE TRAVEL

niet verantwoordelijk worden gesteld dat deze informatie niet werd doorgegeven. Als klant kan je steeds alle actuele info vinden op www.diplomatie.be .
 

2. Kinderen dienen over een KIDS-ID met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming

verlenen om alleen te reizen met al de gegevens van de reis erop vermeld, alsook het thuisadres. Alles gewettigd door de gemeente.
 

3. Ook wanneer kinderen met één van beide ouders reizen, adviseren wij ten zeerste de toestemming van de niet meereizende ouder te vragen en deze te laten wettigen op de gemeente.

Onder bepaalde omstandigheden en zeker als u vertrekt vanop een buitenlandse luchthaven is dit document strikt noodzakelijk om zonder problemen te kunnen vertrekken.
 

4. Voor bestemmingen buiten Europa dienen al de reizigers in het bezit te zijn van een geldig paspoort waarvan de geldigheidsduur overeenkomt met de inreisvoorwaarden van het land.

Ook bij een vertrek uit een niet Belgische luchthaven is het noodzakelijk over zo een reispas te beschikken.
 

5. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn

met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen

van huisdieren. Indien men een huisdier wenst mee te nemen moet dit op het moment van reservatie worden kenbaar gemaakt, het later doorgeven kan resulteren dat het huisdier

niet meekan
 

Artikel 3: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity reportinvullen. Zonder dit document is het onmogelijk

om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidend medewerker gevraagd. Voor beschadiging van bagage tijdens ons luchthavenvervoer

kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld.
 

Artikel 4: Dienstregeling

De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.
 

Artikel 5: Annulering en wijzigingen door de reiziger

1. Een annulatie dienst steeds schriftelijk te gebeuren, ofwel in het kantoor of per email. Indien per email dient de email afkomstig te zijn van het email adres dat op de bestelbon staat

vermeld tevens dient deze email te zijn beantwoord voor ontvangst door Deluxe Travel.

2. Een annulatie kan pas worden uitgevoerd als de annulatiekosten zijn betaald aan DELUXE TRAVEL. Het niet tijdig betalen van deze kosten kan lijden tot een stijging van deze

annulatiekosten.
 

3. De annuleringskosten zijn van toepassing volgens de voorwaarden van de leverancier(s) die staan vermeld op de bestelbon. Indien de organisator DELUXE TRAVEL is, zijn deze kosten

variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de DELUXE TRAVEL

Annuleringskosten leverancier DELUXE TRAVEL: Vluchten en treintickets geven altijd, ongeacht het tijdstip van annulering, 100% annuleringskosten. Ook de verblijven die meteen een

volledige betaling eisen of non-refundable worden ingekocht zullen bij annulering volledig aangerekend worden (het bedrag van deze verblijven, dat niet terugbetaalbaar isstaat duidelijk

vermeld op de bestelbon) Voor de overige bedragen op de bestelbon geldt:

• Vanaf de dag van boeking tot 150 dagen voor vertrek 60% van de totale reissom

• Vanaf 149 dagen voor vertrek 75% kosten.

• Vanaf 99 dagen voor vertrek: 85% kosten.

• Vanaf 60 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek of bij niet opdagen 100% van de totale reissom.

DELUXE TRAVEL 

Maatschappelijke zetel: Tongersesteenweg 365 | 3840 Borgloon

Ondernemingsnummer BE0813229489
 

4. De annuleringskosten kunnen nooit de prijs van het dossier overschrijden. Indien de klant een persoonlijke annuleringsverzekering afsloot kan hij de annuleringskosten via zijn

verzekering trachten te recupereren.
 

5. Onderstaande kosten worden nooit terugbetaald na annulatie:

• Luchthaventaken

• Dossierkosten

• Verzekeringen
 

6. Het verschil tussen de reeds betaalde reissom en de annulatiekosten zal worden vergoed onder de vorm van een waardebon/reischeque.
 

7. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van kosten, naast de kosten aangerekend door de leverancier: tot 60 dagen voor vertrek €15 per persoon, minder dan

30 dagen voor vertrek €50 pp . Vanaf 5 dagen voor vertrek €100 per persoon.
 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. De in dit document opgenomen informatie werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend waren tot zes maanden voor de publicatie ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in

exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de organisator worden meegedeeld.
 

2. De prestaties van de organisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.
 

Artikel 7: Klachtenregeling
 

1. De reiziger dient, op een bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de

pakketreis-overeenkomst.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstenverlener en waarin duidelijk

vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
 

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Tongeren bevoegd.
 

Artikel 8: Luchthavenvervoer

1. Indien een klant ervoor kiest om luchthavenvervoer te laten uitvoeren door DELUXE TRAVEL dan zal er een afspraakbrief worden gemaakt met een ophaaluur. Dit ophaaluur wordt

berekend op basis van ‘normale’ rijomstandigheden rekening houdende met files en dergelijke. Indien om een uitzonderlijke reden ((bvb ongeval onderweg, weersomstandigheden) u

te laat wordt afgezet op de luchthaven, dan kan Deluxe Travel hier niet aansprakelijk voor zijn.
 

2. DELUXE TRAVEL houdt zich het recht voor deze transfer te laten uitvoeren voor een onderaanneming, in dit geval zijn dezelfde voorwaarden als punt 1 van toepassing.
 

Artikel 9: Algemene & bijzondere voorwaarden van de organisator

1. Hiervoor verwijzen we naar de brochure van de organisator, als klant verklaar je kennis hiervan genomen te hebben.

Artikel 10: Controle documenten
1. Alle boekingen dienen gemaakt te worden op het vertoon van ID kaart of paspoort.
DELUXE TRAVEL maakt geen boekingen zonder vertoon geldig reisdocument.
Contole van juistheid naam en geboortedatums dient te gebeuren door klant. 
2. Bij typ of spellingfouten dient de klant dit te melden binnen de 24u na aflevering van de documenten.
3. Eventuele kosten bij wijzigingen na deze periode worden doorgerekend aan de klant.

bottom of page